Stadgar för Södra Ängby Villaförening
Föreningen bildad den 8 juni 1933 med namnet Ängby Villaägareförening. Namnet Södra Änby Villaförening antogs jämte dessa stadgar vid ordinarie stämma den 18 mars 1976.

§ 1. Ändamål
Föreningen har till ändamål att tillvarata gemensamma intressen för dem, som är bosatta inom Södra Ängby.

§ 2. Medlemskap
Var och en som är bosatt inom Södra Ängby eller på annat sätt har särskild anknytning till Södra Ängby kan bli medlem i förening. Medlemskap erhålles genom erläggande av årsavgift.

§ 3. Styrelse

Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem och högst åtta ledamöter. Styrelsen väljs av föreningen vid ordinarie stämma för tiden fram till nästföljande stämma. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen äger rätt att åt annan än styrelsemedlem deligera viss arbetsuppgift. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 4. Stämma
Föreningen håller årligen ordinarie stämma före april månads utgång. Därutöver hålles extra stämma när styrelsen så finner lämpligt eller efter att minst tio föreningsmedlemmar för visst angivet ärende därom gjort skriftlig framställning till styrelsen.

§ 5. Rösträtt
Rösträtt vid stämma tillkommer den som erlagt årsavgift för nästföregående eller innevarande år.

§ 6. Kallelse
Kallelse till stämma skall ske minst 14 dagar före stämman genom personlig kallelse.

§ 7. Ärenden vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två justeringsmän.
2. Fråga om stämman är behörigen kallad.
3. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
4. Föredragning av revisionsberättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av Ordförande.
7. Beslut om antal övriga styrelsemedlemmar.
8. Val av övriga styrelseledamöter.
9. Val av två revisorer.
10. Val av 3 valnämndsledamöter, varav en sammankallande.
11. Fråga om arvode till styrelse och revisorer.
12. Fastställande av årsavgift.
13. Övriga ärenden.

§ 8. Revisorer
Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av två revisorer, som efter avslutad revision och senast 15 mars avge revisionsberättelse avseende nästföregående år.

§ 9. Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning sker vid två på varandra följande stämmor, som skall hållas med minst 3 månaders mellanrum och av vilka en skall vara ordinarie, och fordras för sådant besluts giltighet att minst 2/3 av de vid stämmorna närvarande medlemmarna biträder beslutet.
Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar användas för något ändamål, varom beslut skall fattas på föreningens sista stämma.
Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall vara angivet i kallelsen till stämman.