Judarskogen

Judarnskogen ligger mellan Nockebyhov och Södra och Norra Ängby.
Reservatet är ett omväxlande naturområde med sjön Judarn centralt belägen, omgiven av skogsmark och öppna gräsmarker. Skogsmarken utgörs till största delen av granskog, tallskog och hällmarkstallskog. Runt sjön växer fuktlövskog med al, björk och sälg. Blandskog och ädellövskog förekommer som mindre bestånd.

Floran är bitvis rik med blåsippa, knärot, myskmåra m.m. Djurlivet är rikt och här häckar bl.a. skogsduva. I sjöns gamla utloppsfåra leker större vattensalamander. I området finns De Geermoräner av mycket högt geologiskt värde. Området har pedagogiska värden för naturundervisning och utnyttjas som exkursionlokal.

Teckenförklaring