INFO: Byggplaner vid Blackebergsvägen, fortsättning

 

nyhetsbrev_hus
Nr. 220, torsdag 4 september 2019 [Nyhetsbrevshistorik] facebook


Nybyggnation i Södra Ängby
Vi har fått frågor om Södra Ängby Villaförenings arbete för att förhindra kommunens planer på nybyggnation längs Blackebergsvägen. Här följer lite information.

Villaföreningen har skickat in ett remissvar till Stockholms stadsbyggnadskontor, se bifogad fil. I remissvaret sägs sammanfattningsvis att Villaföreningen motsätter sig den föreslagna bebyggelsen inom riksintresseområdet (de sex flerfamiljshusen i område A3 i förslaget och ombyggnaden av Blackebergsvägen). Skälet är att Villaföreningen anser att den föreslagna detaljplanen strider mot riksintresset Södra Ängby på alla punkter som riksintresset motiveras och uttrycks på:
• Flerfamiljshus föreslås byggas i ett område där riksintresset motiveras av att det är en enhetlig villabebyggelse.
• Den nya bebyggelsen föreslås placeras i den omgivande grönskan som i sig är ett uttryck för riksintresset.
• En gata med stadskaraktär föreslås byggas i ett område där riksintresset motiveras av att det är en sammanhängande förortsmiljö.

Villaföreningen ifrågasätter dessutom tillförlitligheten av konsekvensanalysen-kulturmiljö, som bifogats förslaget, då den synes ha baserats på ett felaktigt underlag.

Villaföreningens remissvar har även skickats till Skönhetsrådet, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, politiker, journalister m. fl. personer som nämns i bilaga 1 till remissvaret tillsammans med ett försättsblad där det bl.a. sägs:

"Byggplaner hotar Södra Ängby och strider mot riksintresset – konsekvensanalysen baserad på felaktig information

I det unika funkisområdet Södra Ängby planeras omfattande byggnationer. Helt i strid mot områdets status som riksintresse, dessutom baserat på en felaktig karta som förvanskar områdets gräns till byggherrarnas fördel! 

1933 fastställdes en stadsplan för Södra Ängby. Husen skulle ligga i gatulinjen med planterade förgårdar i en trädgårdstadsmiljö. Vidare fick husen ha högst två våningar. Det sägs att Södra Ängby är norra Europas största funkisområde. Varje år vallfärdar arkitekter och designintresserade för att uppleva denna väl bevarade stadsdel.

Södra Ängby är sedan 1987 klassat som riksintresse. Stadsmuseet anser att området har ett stort kulturhistoriskt värde. Det innebär att husens stil och utformning inte får förvanskas och att naturen i området ska bevaras intakt. 1993 antog Stockholms stad en ny detaljplan för att området skulle kunna skyddas. Stadsdelen Södra Ängby brukar kallas Stockholms sista trädgårdsstad. Nu hotas alltså detta pga. felaktigheter och påstridiga byggambitioner."


Vi uppmanar alla att skicka in sina egna synpunkter på förslaget. Sista svarsdag är den 15 september. Självfallet får ni då gärna hänvisa till och instämma i eller bifoga Villaföreningens remissvar.

Skicka era synpunkter till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se alternativt Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. 

Viktigt är att ange diarienummer Dnr 2016-15112 liksom er egen adress.

Länk till förslaget: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2016-15112

 
Villaföreningens remissvar, som tagits fram av en arbetsgrupp och godkänts av styrelsen, har som utgångspunkt att mandatet från dess medlemmar är att värna riksintresset Södra Ängby. Det innehåller därför inga synpunkter på andra delar av förslaget.

Södra Ängby Villaförening

 

Powered by AcyMailing
Bilagor
s__v_remissvar_dnr_2016_15112.pdf